2130235285 Σήφακα 14, Αθήνα info@megalosike.gr
hero image

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
_______

ρύθμιση αυθαιρέτων

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων για την ρύθμιση αυθαιρέτων χώρων, σύμφωνα με τον Ν.4495/17.
Από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης και δεν έχει τακτοποιηθεί.  

 

ΠΟΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεις, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 (ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή), και έχουν ανεγερθεί

 καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας,
 καθ’ υπέρβαση των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου,
 χωρίς οικοδομική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α. Αίτηση
β. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1,  η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής  ή εγκατάστασης  της χρήσης σε αυτό καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης.

 Έντυπο Ε9.
 Τεχνική έκθεση  που συμπληρώνεται από αρμόδιο  μηχανικό. Στην έκθεση αυτή  περιλαμβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν  της και  η χρήση της καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή).
 Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής,
 Αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου.
Απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87)